top of page

Boğaziçi Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya
belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri
sorumlusu olarak Boğaziçi Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.


Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri
alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz


Aşağıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan kişisel verilerinizi; sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak
işlemekteyiz:


Müşterilerimizin;


    • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC
Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz.


    • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve IP bilgileri, ses
ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi.


    • Sigortalanacak risk bilgileriniz: Araç ruhsat bilgileri, tapu bilgileri, gerektiği durumda eşya
listesi meslek ve gerektiği durumda diploma bilgisi


    • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz.


    • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up
bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi bilgileri ile ilgili
her türlü sağlık verileriniz.


    • Boğaziçi Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu
hususta temin edilen özgeçmiş dâhil diğer kişisel verileriniz

Çalışanlarımızın özlük, kimlik ve iletişim bilgileri; Çocuklarının detayları ve diğer ilişkileri (AGİ
süreçleri); tıbbi kayıt raporları; araç kayıt numara detayları; ehliyet bilgisi detayları, kaza raporları,
banka hesap bilgileri, mesleki yeterlilik bilgi ve belgeleri, görsel verileri, sicil numarası, fotoğraf, video
kaydı, uyarı ihtar disiplin cezası bilgileri, adli sicil kaydı bilgileri vb.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini, sigorta aracılık hizmetlerinin yerine getirilmesi, mevcut müşterilerimiz için
memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet takibi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, satış, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş
faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine
getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı
v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik
süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun
yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması


Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında
3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel Verileriniz; TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Mesleki
Yeterlilik Kurumu Kanunu, Sigortacılık Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği
yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına,
denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, mesleki eğitim hizmeti
veren aracı eğitim kurumlarına, iş ortaklarımıza, hissedar ve iş süreçlerimizde destek aldığımız
yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi


Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari
faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Dijital ortamlarda elektronik
yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde verileriniz toplanmaktadır. Ticari süreçlerin
yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Boğaziçi Sigorta ve Reasürans Brokeliği A.Ş. tarafından, işbirliği
içinde olduğumuz acenteler, sigorta brokerleri, üçüncü kişiler ve web sitemiz aracılığıyla, müşteri bilgi
formları, iletişim bilgi formları, cari kart açılış formları diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli
evraklar, aday başvuru formları, şikâyet/talep/iletişim formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız
bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt
içi/yurtdışı iştiraklerimiz, hissedarlar, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi
kurumlar, diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere Boğaziçi Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. dışından da
elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır. Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı
uyarınca; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.


KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda
düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en
kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili;


a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,


f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri


KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize
iletebilirsiniz.


İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak
Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi
kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için,
www.bogazicibroker.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “İlgili Kişi Bilgi Talep
Formu”
 
belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu bogazicisigorta@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı
olarak bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Başvurularınızı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu
tarafından belirtilen ve daha sonra belirlenecek yöntemlerle, “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” ile yazılı
olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

Ticaret Sicil No: 559980
Mersis No:

Ticaret ünvanı: Boğaziçi Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.


Adres: Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panorama No:5-9 Kat:14 D:57 Ataşehir / İstanbul


Web adresi: www.bogazicibroker.com                   Tel: 0216 574 30 30

bottom of page